เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

กระทรวงพลังงาน ministry of energy

ข่าวพลังงานเด่น

บทความที่น่าสนใจ

กระทรวงพลังงาน ยันนายกรัฐมนตรี สนับสนุนพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงาน ยันนายกรัฐมนตรี สนับสนุนพลังงานทดแทน นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า ตามที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เขียนถึงนโยบายและแผนพลังงานของประเทศโดยคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงในหลายประเด็น อาทิ เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ชะลอแผนพลังงานทดแทนตลอดจนระบุว่าพลังงานทดแทนทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น และเรื่องแผนอนุรักษ์พลังงานไม่บูรณาการกับแผนพลังงานทดแทนรวมถึงกระทรวงพลังงานสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งสะท้อนท่าทีว่าไม่เชื่อในข้อมูลของภาครัฐในปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของประเทศว่ามีอยู่จำกัด นั้น กระทรวงพลังงานได้ชี้แจงว่า ท่านนายกรัฐมนตรีไม่เคยสั่งการใดๆให้กระทรวงพลังงานชะลอแผนงานด้านแผนพลังงานทดแทน ในทางตรงกันข้าม    ได้สั่งให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ใบอนุญาต รง.4 และปัญหาสายส่งไฟฟ้า เพื่อเอื้อให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนที่ได้อนุมัติไว้สำหรับเรื่องพลังงานทดแทนเป็นสาเหตุทำให้ค่าไฟแพงขึ้นนั้น กระทรวงพลังงานชี้แจงว่า แม้ว่าพลังงานทดแทนจะมีต้นทุนสูงกว่าพลังงานฟอสซิลจริง อีกทั้งหากมีการรับซื้อพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบมากในเวลาเดียวกันอาจมีผลค่าไฟแพงขึ้น แต่รัฐบาลชุดนี้ ได้สั่งการให้จัดทำแผนแม่บทพลังงานทดแทนหรือย่อว่า AEDP มิใช่ EEP (ที่เป็นแผนอนุรักษ์พลังงาน)ตามที่ปรากฏในเนื้อข่าว โดย AEDP 2015 จะมีแผนรับซื้อพลังงานทดแทนแบบทยอยเข้าระบบให้เหมาะสมกับศักยภาพที่คงเหลือ และความสามารถของสายส่งไฟฟ้า(Grid Capacity) ซึ่งคาดว่าแผน AEDP 2015 จะมีการเสนอ กพช. ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้หากประเทศไทยมีการปรับสมดุลเชื้อเพลิงการรับซื้อไฟฟ้า โดยผสมผสานการนำพลังงานทดแทนเข้าระบบตามแผน AEDP (ซึ่งส่วนหนึ่งของแผนนี้ปรากฏในแผน PDP)แล้วคาดว่าค่าไฟจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 1.89% ต่อปี ซึ่งถือว่าไม่สูงมากนัก โดยค่าไฟเฉลี่ยตลอดแผนอยู่ที่ระดับ [...]